Beyond – 戰勝心魔 (電影”開心鬼第四集”主題曲)

[00:00.000] 作词 : 翁伟微
[00:00.850] 作曲 : 黄家驹
[00:01.700] 编曲 : Beyond
[00:37.972] (家驹) 问谁做到
[00:41.529] 创意中闯荡未来
[00:44.283] 若明道理
[00:47.803] 冥冥中左右命途
[00:51.391] (家强) 世界弄人
[00:54.581] 不知不觉
[00:57.633] 每个决定可致命
[01:03.258] (合) 越过痛楚
[01:06.340] (家驹) 战胜心魔觅自我
[01:09.539] (合) 若有理想
[01:12.671] (贯中) 哪怕崎岖实现我自由
[01:28.495] (贯中) 若能做到
[01:31.980] 创意中闯荡未来
[01:34.751] 但明道理
[01:38.287] 冥冥中左右命途
[01:41.879] (世荣) 世界弄人
[01:45.013] 不知不觉
[01:48.162] 每个决定可再问
[01:53.694] (合) 越过痛楚
[01:56.834] (家驹) 战胜心魔觅自我
[02:00.003] (合) 若有理想
[02:03.135] (贯中) 哪怕崎岖实现我自由
[02:44.138] (合) 越过痛楚
[02:47.239] (家驹) 战胜心魔觅自我
[02:50.455] (合) 若有理想
[02:53.553] (贯中) 哪怕崎岖实现我自由
[02:56.785] (合) 越过痛楚
[02:59.911] (家驹) 战胜心魔觅自我
[03:03.063] (合) 若有理想
[03:06.227] (贯中) 哪怕崎岖实现我自由
[03:11.807]家驹 生日快乐

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*